การส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ในปี 2558 จะช่วยสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Revitalizing a people-centred ASEAN Community) และก่อให้เกิดความมั่นคงของประชาชนในภูมิภาค (Reinforcing human security for all) โดยการรวมกลุ่มนั้นจะช่วยนำมาซึ่งโอกาสในการค้าและการลงทุนจากการที่มีตลาดใหญ่ขึ้นในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน ดังนั้น วิศวกรรมการจราจรและขนส่งจึงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันประเทศชาติให้มีศักยภาพในเชิงการแข่งขันเพื่อกระตุ้นให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้พัฒนาต่อเนื่องไปสู่การเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและมีความยั่งยืน

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่งในคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมขนส่ง จึงได้จัดการประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “เชื่อมโยงการขนส่งอย่างปลอดภัยในอาเซียน ” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมโรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย วิศวกร นิสิต นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการวิศวกรรมจราจรและขนส่งร่วมกัน ทั้งในเรื่อง การขนส่งที่ปลอดภัย นโยบายและการวางแผนการขนส่งโลจิสติกส์ ระบบขนส่งอัจฉริยะ และวิศวกรรมการทาง เป็นต้น

ทางมูลนิธิไทยโรดส์ ได้ไปจัดแสดงบูธเผยแพร่ http://trsl.thairoads.org หรือเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย” (Thailand Road Safety Literature Database) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวบรวมไว้เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการใช้งานแก่ผู้ที่สนใจ