งานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 “ครึ่งทางทศวรรษ…กับการจัดการที่เข้มแข็ง” เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิไทยโรดส์ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลงาน ได้แก่

  • อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2557
  • แนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ปี 2553-2557
  • การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใหญ่พื้นที่อุตสาหกรรม ปี 2557
  • การสวมหมวกนิรภัยของวัยรุ่นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ปี 2558

รวมทั้งการเผยแพร่และแจกสื่อสิ่งพิมพ์แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาระดับชาติในครั้งนี้