งานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 “ครึ่งทางทศวรรษ…กับการจัดการที่เข้มแข็ง” เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา ทางศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย และมูลนิธิไทยโรดส์ ได้มีการจัดประชุมห้องย่อยที่ 2 “ห้องถนนปลอดภัย” โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการแนะนำองค์กร การเสวนาและการบรรยายให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางถนนที่ปลอดภัย จากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยตรง อาทิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย AUSTRADE บริษัท Vigor Merger

สำหรับช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. มีกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วม ได้แก่

  • การจัดเวทีเสวนา “การจัดการถนนปลอดภัยแห่งทศวรรษความปลอดภัยทางถนน: บทเรียนที่ผ่านมาและก้าวต่อไปในครึ่งทศวรรษข้างหน้า” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุจิณ มั่งนิมิตร รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล วิศวกรรมโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักแผน กรมทางหลวง
  • การบรรยายพิเศษ “มาตรฐานการออกแบบ”และการก่อสร้างทางจักรยานของกรมทางหลวง โดย คุณสุจิณ มั่งนิมิตร กรมทางหลวง
  • การบรรยายพิเศษ “กรณีศึกษาการจัดการความปลอดภัยบริเวณข้างทาง” โดย คุณนิวัฒน์ สุรโชติเกียงไกร วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานทางหลวงที่  15 (ประจวบคีรีขันธ์) กรมทางหลวง
  • การบรรยายพิเศษ “โครงการก่อสร้างยกระดับความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 304 ช่วง อ.นาดี” โดย คุณสมคเน เสมทัพพระ รักษาการวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

สำหรับช่วงเช้าวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. มีกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วม ได้แก่

  • การแนะนำสำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย (AUSTRADE) และความสามารถทางด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศออสเตรเลีย โดย Mr.Ben Giles Counsellor (Commercial) and Trade Commissioner และการแนะนำบริษัท Vigor Merger โดย ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศกรรม บริษัท วิกเกอร์ เมอร์เจอร์
  • การบรรยายพิเศษ “การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบนทางหลวงชนบท” โดย คุณธนะชัย อินทรศร นายช่างโยธาอาวุโส สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
  • การบรรยายพิเศษ “การออกแบบทางจักรยานของทางหลวงชนบท” คุณวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
  • การเสวนาในหัวข้อ  “Workshop: การออกแบบวงเวียนสมัยใหม่” โดย คุณสันติภาพ ศิริยงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวงชนบท และ คุณพิชากร ศรีจันทร์ทอง ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย