มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO) และมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนระดับโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย และนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน (Legal Development Program’s Induction and Road Safety Advocacy Workshop) ณ โรงแรมสุโกศล วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เป้าหมายของงานประชุมในครั้งนี้คือ การแนะนำโครงการ Legal Development Program ให้กับสมาชิกที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง Road Safety Champion รวมถึงการให้การอบรมด้านการผลักดันเชิงนโยบาย และกำหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยทางถนนจากหลายหน่วยงานและสาขาอาชีพ

มูลนิธิไทยโรดส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และนำเสนอรายงานสถานการณ์ถนนของประเทศไทย เพื่อจุดประเด็นให้ผู้เข้าร่วมจัดประชุมได้ขบคิด และกำหนดประเด็นสร้างแผนปฏิบัติงานในการผลักดันเชิงนโยบายทางถนน ในลำดับต่อไป