วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 มูลนิธิไทยโรดส์ เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันแถลงผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ประจำปี 2556

โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความเสี่ยงจากการใช้รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ตลอดจนรับทราบถึงสถานการณ์ความปลอดภัยของการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันของคนไทยทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อปลุกกระแสให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์