เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ ไทยทีวีสีช่องสาม นายประสาร มาลีนนท์ กรรมการบริหาร สำนักข่าว บีอีซี จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารเชิงวิชาการเพื่อการเสนอข่าว, สารคดีเชิงข่าว และคลังความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ระหว่าง สำนักข่าวบีอีซี ร่วมกับภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุ 8 องค์กร ได้แก่ 1)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ 2) ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ 3) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 4) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 5) มูลนิธิไทยโรดส์ 6) คณะทำงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 7) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเซีย และ 8) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการลงนามความร่วมมือกับองค์กรที่ทำงานด้านอุบัติเหตุ เน้นให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สืบสวนข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากทีมนักวิชาการที่เชี่ยวชาญ รวมถึงสาเหตุและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและกระตุ้นเตือนประชาชนให้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย