ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และ สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดเวทีเสวนาวิชาการ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “ยกเครื่องรถโดยสารสาธารณะไทย ด้วยระบบการประกันภัยและชดเชยเยียวยา” ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสะท้อนปัญหาระบบการประกันภัยและการชดเชยเยียวยาของผู้ประสบเหตุจากรถโดยสารสาธารณะทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง ให้กับภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบความตึงเครียดของสถานการณ์ในปัจจุบันของผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมข้อเสนอและมาตรการแก้ไขที่ได้จากการศึกษาวิจัย โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายของกระทรวง ทบวง กรม ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ต้องการให้ข้อมูล องค์ความรู้ กระตุ้นผู้ที่ได้รับผลกระทบ และประชาชนทั่วไป ทราบถึงสิทธิความปลอดภัยของตนเองเมื่อใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการเรียกร้องให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะอย่างยั่งยืน ซึ่งมูลนิธิไทยโรดส์ได้ร่วมกิจกรรมและจัดบูธนิทรรศการ เพื่อนำเสนอผลสำรวจการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจในครั้งนี้