คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบให้ปี พ.ศ.2558 เป็นปีรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% อีกปีหนึ่ง เนื่องจากพบว่า การสำรวจของมูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads Foundation) พบว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ของประเทศไทย ในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2553-2556) นั้นพบว่ามีผู้สวมหมวกนิรภัยไม่ถึง 50%

สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 1 (352) อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยทางมูลนิธิไทยโรดส์ ได้เสนอแนะทิศทางในการขับเคลื่อนส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยดังนี้

  1. เน้นการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยบริเวณ “นอกเขตเมือง” ของทุกจังหวัด
  2. การใช้นวัตกรรมของรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ใช้กำลังพลน้อย เช่น การใช้ชุดบังคับใช้กฎหมายเคลื่อนที่ สุ่มเวลาและสถานที่ตรวจจับ สับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ในพื้นที่
  3. ส่งเสริมให้การสวมหมวกนิรภัยเป็นเรื่อง “วัฒนธรรมความปลอดภัย” รวมถึงเร่งสร้างให้เกิด “มาตรการองค์กร” ในการสวมหมวกนิรภัย 100%
  4. สร้างการรับรู้ของประชาชนในเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องผู้โดยสารไม่สวมหมวกนิรภัย ถือว่า “ผิดกฎหมาย”ผ่านการตรวจจับจริงให้ผู้สัญจรได้พบเห็นและรับรู้