เมื่อ 14 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง คริสตรัล 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค แยกสามเหลี่ยมดินแดง กรุงเทพมหานคร มูลนิธิไทยโรดส์ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย และเครือข่าย Road Safety Watch ได้จัดประชุมเครือข่ายวิชาการของมูลนิธิไทยโรดส์ ครั้งที่ 1/ 2558 จากภารกิจและบทบาทของมูลนิธิไทยโรดส์ในการพัฒนาและจัดการข้อมูลติดตามสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน รวมไปถึงการศึกษาวิจัยและสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในด้านความปลอดภัยทางถนนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ปัจจุบันที่สิ้นเสร็จแล้ว รวมถึงแผนการดำเนินงานที่กำลังจะเริ่มดำเนินการในระยะต่อไป เพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้รับทราบ แลกเปลี่ยความคิดเห็นและนำความรู้วิชาการที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในลำดับต่อไป อาทิเช่น เรื่องผลการสำรวจพฤติกรรม ได้แก่ การสวมหมวกนิรภัยในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม การใช้ความเร็วรถโดยสาร การใช้ความเร็วบนทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ เป็นต้น เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก เรื่องแนวทางขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม Community Speed Watch เรื่องงานวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางถนน

ผู้เข้าร่วมการประชุมหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน ได้แก่  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค หัวหน้าทีม สอจร. แต่ละภูมิภาค และทีมสื่อสารของมูลนิธิไทยโรดส์