วันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ห้อง Convention Center ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีผนึกกำลังทางสังคมขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัย ปี 2558 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะและกำหนดมาตรการแนวทางเชิงรุก ขับเคลื่อนงานสงกรานต์ปลอดภัย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากทั่วประเทศแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งนำเสนอบทเรียน อุปสรรค ประเด็นปัญหาและความสำเร็จของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมูลนิธิไทยโรดส์ได้ร่วมกิจกรรม และออกบูธเพื่อนำเสนอผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ประจำปี พ.ศ. 2556 แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจ