ปีที่งานวิจัยแล้วเสร็จ: ปี 2020

Reserch _1.3

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศไทยที่เป็นมาตรฐาน

ในปัจจุบันมีการคำนวณหามูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ทั้งในแง่ของชีวิตและทรัพย์สินหลากหลายวิธี แต่ยังไม่มีระบบการประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศไทย เพื่อให้เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำไปอ้างอิงได้อย่างสอดคล้อง ด้วยเหตุนี้การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตุประสงค์เพื่อออกแบบกระบวนการ เพื่อคำนวณหาตัวเลขความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศไทย [...]