ปีที่งานวิจัยแล้วเสร็จ: ปี 2018

HW35

การศึกษาการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการชนท้าย กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35

การเดินทางโดยรถยนต์เป็นการเดินทางหลักอย่างหนึ่งในการคมนาคมปัจจุบัน ความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการเดินทาง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึงซึ่งในแต่ละปีมีอุบัติเหตุเกิดสูงขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลทางสถิติจำแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า การขับรถตามกันอย่างกระชั้นชิดซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุการชนท้ายถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของรถที่ขับตามหลังเว้นระยะห่างระหว่างรถของตนเองกับรถคันหน้าไม่เพียงพอ วัตถุประสงค์ [...]