ปีที่งานวิจัยแล้วเสร็จ: ปี 2017

Speed Enforcement System

โครงการวิจัย การศึกษาการวางแผนและดำเนินการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติในประเทศไทย

งานวิจัยนี้ได้ทำการทบทวนข้อมูลแนวทางการดำเนินการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติในต่างประเทศ และสำรวจรวบรวมข้อมูลแนวทางการวางแผนและดำเนินการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติบนโครงข่ายถนนในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured) เกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ การวางแผน การดำเนินงาน [...]
safety01

การศึกษาความแตกต่างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

การศึกษาวิจัยนี้เพื่อศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุก็คือ "ปัจจัยด้านคน" ซึ่งองค์ประกอบปัจจัยเสี่ยงด้านคน ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรม ด้านทัศนคติและความคิดความเชื่อในการขับขี่บนท้องถนน ถือเป็นปัจจัยและส่งผลต่ออัตราเสี่ยงในเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ ดังนั้นถ้าผู้ขับขี่มีทัศนคติหรือได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย ผู้ขับขี่จะมีพฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน [...]