มูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ BLOOMBERG PHILANTHROPIES INITIATIVE FOR GLOBAL ROAD SAFETY ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการกำหนดความเร็วจำกัดที่เหมาะสมในเขตเมือง เพื่อออกแบบและหาแนวทางการกำหนดความเร็วจำกัดในพื้นที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนา จัดทำ และทดสอบคู่มือแนวทางการกำหนดความเร็วในเขตเมืองและเทศบาลในพื้นที่จริง

ซึ่งได้ดำเนินการศึกษาในพื้นที่นำร่องจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินการกำหนดความเร็วจำกัดและการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในอนาคต

รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ BLOOMBERG PHILANTHROPIES INITIATIVE FOR GLOBAL ROAD SAFETY
ปีที่ดำเนินการ : 2560 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)