การสำรวจติดตามพฤติกรรมการใช้ความเร็วของรถตู้โดยสารและรถบัสโดยสาร ปี 2560 เป็นการดำเนินการเพื่อติดตามผลและสะท้อนสถานการณ์พฤติกรรมการใช้ความเร็วของรถตู้โดยสารและรถบัสโดยสารในปัจจุบัน โดยเป็นการศึกษาซ้ำเพื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการใช้ความเร็วของ ปี 2556-2557 ในการติดตามและประเมินผลด้านพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ภายในรัศมี 200 กิโลเมตรรอบกรุงเทพมหานคร และด้านผลการดำเนินงานของมาตรการต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่รถตู้โดยสารและรถบัสโดยสารขับขี่ด้วยความเร็วภายใต้ที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ

 

รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ดำเนินการ : 2560 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)