โครงการ Road Safety Journalism Fellowship : Save Lives #SlowDown โดยมุ่งหวังให้สื่อมวลชนในประเทศไทยได้เข้าร่วมและเรียนรู้ในเชิงลึกและสามารถส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สูงขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นหลัก โครงการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาให้ผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนมีทักษะ และองค์ความรู้ใหม่ในเชิงปฏิบัติในการเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยจะมีการเข้าร่วมสนับสนุนในการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย  ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้จะได้รับคำชี้แนะอย่างเป็นขั้นตอน  รวมทั้งการเรียนรู้ยุทธวิธีอย่างมืออาชีพ มากไปกว่านี้ผู้เข้าร่วมยังได้เรียนรู้เรื่องวิธีการในการกระจายข่าวสาร และสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการสนับสนุนความปลอดภัยทางถนน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายจราจร เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการ ตลอดจนกฎระเบียบ ซึ่งมุ่งเน้นในการขับเคลื่อน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางกฎหมายจราจร เพื่อส่งเสริมการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยรวมต่อไป

เพื่อให้เป้าหมายนี้สำเร็จไปได้โดยสมบูรณ์ โครงการจึงจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวโน้มที่จะพัฒนาเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อสนับสนุนในการหาข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนที่หลายคนอาจละเลยไป และมองข้ามไปและเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายที่ดีขึ้น  รวมถึงมุ่งเน้นถึงผลกระทบจากเรื่องราวของผู้บาดเจ็บที่ต้องรักษาตัวระยะยาว  หรืออาจต้องทุพพลภาพเนื่องด้วยอุบัติเหตุทางท้องถนน ผู้สื่อข่าวที่ได้รับเลือกให้เข้ามาร่วมโครงการนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณภาพมากขึ้น เป็นเรื่องราวที่มีหลักฐานและการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น ที่มุ่งเน้นการก้าวข้ามมุมมองในเรื่องอุบัติเหตุทางท้องถนนเพียงผิวเผินหรือเพียงด้านเดียว

เนื่องจากโปรแกรมนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นมาให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ โครงการนี้จึงมุ่งเน้นด้านเทคนิคการผลิตและเนื้อหา ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้พัฒนาศักยภาพตัวต่อตัวโดยการได้พูดคุยกับบรรณาธิการระดับสูงและผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังได้รับทุนหากต้องเดินทาง รวมถึงได้พบปะและปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะ ผู้กำหนดนโยบายและชุมชน ผู้ได้รับเลือกเข้าร่วมในโครการนี้จะมีพื้นฐานและข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับหลักการของสื่อสารมวลชนในเรื่องความปลอดภัยทางถนน  อีกทั้งยังได้พัฒนาการรวบรวมแหล่งข้อมูล พัฒนาความคิดและความสามารถในการวิเคราะห์เรื่องความปลอดภัยทางถนน วัฒนธรรม เครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นตัวหลักสำคัญของปัญหา

ผู้เข้าร่วมยังจะได้สัมผัสกับแนวโน้มค่านิยมใหม่ ๆ ของสื่อดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย รวมทั้งการนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่าง ๆ หรือ ที่เรียกว่ามัลติมีเดียมาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อความหมายกับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีส่วนในการทำงานร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก (WHO) ผู้มีความชำนาญในเรื่องความปลอดภัยทางถนน และอาจเป็นโอกาสสำคัญที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้  เข้ารับการฝึกอบรมระดับภูมิภาคที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย หรือบังกลาเทศ

ผู้สื่อข่าวที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องผลิตข้อมูลข่าวที่สามารถขับเคลื่อนสื่อวิทยุโทรทัศน์และสามารถตีพิมพ์เรื่องราวข่าวสารและบทความแบบยาวในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการและหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นแล้วได้ ซึ่งสิ่งที่ตีพิมพ์นั้นจะต้องถูกเผยแผ่ในสื่อเว็บไซต์ข่าวของแต่ละหน่วยงาน

ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะในโครงการทุนนี้  จะได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศฟินแลนด์เพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ ได้สัมผัสและเรียนรู้การทำงานของพวกเขาและยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายระหว่างประเทศ รวมถึงยังมีโอกาสที่จะได้รับทุนจากองค์กรสื่อระหว่างประเทศเพื่อการเสริมสร้างความสามารถและผลิตข่าวที่มีประสิทธิภาพ

 

องค์กรร่วมจัดโครงการ :
  1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)
  2. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
  3. World Health Organisation (WHO)
  4. Bloomberg Philanthropies
  5. สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.)
  6. มูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads Foundation)
  7. ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
  8. Stop The Crash
ปีที่ดำเนินการ : 2560 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)