ปีที่โครงการแล้วเสร็จ: ปี 2022

งานนำเสนอ1

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย (TRSL)

ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลผลิตจากการศึกษาและค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการวางแผนและปฏิบัติงานต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีอยู่เป็นจำนวนมากและกระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ อาทิเช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน [...]
Red truck in the rush hour on the highway at dusk

การจัดการรถขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัยในกลุ่มธุรกิจเอกชนที่ให้บริการหรือเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า

ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางถนน ตามข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนของ Together for Safer Roads (2015) อันประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติแล้ว [...]