ปีที่โครงการแล้วเสร็จ: ปี 2021

AI

การพัฒนาระบบการสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์

ปัญหาอุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยที่ทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยที่อัตราการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ซึ่งการสวมหมวกนิรภัยจะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร จากข้อมูลการวิจัย การสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสาร สามารถลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่า [...]
infographic Delivery

การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่ (Food Delivery) กรุงเทพมหานคร ปี 2564

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจบริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ (Food Delivery Platform) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อร้านอาหารและชีวิตผู้คนท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างปฏิเสธไม่ได้ ทั้งอัตราการเติบโตของตลาดและกลยุทธ์ต่างๆ ของธุรกิจแพลตฟอร์มได้ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกองทัพไรเดอร์ [...]