ปีที่โครงการแล้วเสร็จ: ปี 2019

Untitled531

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของผู้ใช้รถใช้ถนน ภายใต้โครงการ Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety

ตามที่สำนักจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านอุบัติเหตุทางถนน พบว่า ความสูญเสียทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าสาเหตุเกิดเนื่องจากเมาแล้วขับ [...]
Bus & Van Speed_6

มาตรการจำกัดความเร็ว “รถตู้-รถบัสโดยสาร”

ไทยโรดส์และเครือข่าย Road Safety Watch เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วของ รถตู้-รถบัสโดยสาร ล่าสุดพบ ผู้ขับขี่รถตู้โดยสารประจำทางใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด [...]
รูปภาพ2

อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561

รายงานผลสำรวจ “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561” จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [...]