ปีที่โครงการแล้วเสร็จ: ปี 2018

รูปภาพ1

อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

รายงานผลสำรวจ “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560” จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [...]
รถกระบะ 2

การศึกษาสถานการณ์ปัญหาความปลอดภัยของการเดินทางด้วยรถกระบะในประเทศไทย

“รถกระบะ” ถือเป็นพาหนะที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างยิ่ง ด้วยเหตุที่ว่าตลาดรถกระบะไทยใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา และเป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมายหลัก (Production Champion) ที่สำคัญของประเทศไทย จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน [...]