ปีที่โครงการแล้วเสร็จ: ปี 2017

Untitled58

อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559

รายงานผลสำรวจ “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559” จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [...]
Untitled

การศึกษาจัดทำร่างพิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างพิมพ์เขียวแนวทางจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนน ครอบคลุมทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรม และด้านการให้ความรู้ ที่มีทิศทางชัดเจนและมีความเป็นไปได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนนระดับชาติและแนวทางปฏิบัติที่ดีในสากล สามารถนำไปใช้เป็นฐานสำหรับการขับเคลื่อนผลักดันไปสู่นโยบายระดับชาติและระดับองค์กร ตลอดจนการนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการทำงานของภาคีเครือข่ายในระดับปฏิบัติได้   ผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์ ผู้สนับสนุน [...]
Untitled22

การสำรวจข้อมูลการให้ความรู้ เรื่องความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558

มูลนิธิไทยโรดส์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์ปัจจุบันต่อการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทย จึงดำเนินการจัดทำ “โครงการสำรวจข้อมูลการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา” ในระยะที่ [...]