ปีที่โครงการแล้วเสร็จ: ปี 2017

Speed 5

โครงการส่งเสริมการกำหนดความเร็วจำกัดที่เหมาะสมในเขตเมือง

มูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ BLOOMBERG PHILANTHROPIES INITIATIVE FOR GLOBAL [...]
Bus & Van Speed_3

การสำรวจติดตามพฤติกรรมการใช้ความเร็วของรถตู้โดยสารและรถบัสโดยสาร ปี 2560

จากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2553 สาเหตุหลักของการเกิดอุบติเหตุทางถนน คือ การใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด ซึ่งนำมาสู่การเสียชีวิต ทรัพย์สิน [...]
13754126_869910903144944_4930367782099882259_n

การสำรวจข้อมูลติดตามและประเมินผลโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน ประจำปี 2559-2560

“ในทุกๆ วัน จะมีเด็กไทย 7 คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ขณะที่เด็กอีกกว่า 200 คนได้รับบาดเจ็บ [...]
b198b50e8daa52d9b9b9de9405149cf14fde1b07f72bb0d30e61f07df03e3da4

การสำรวจพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารนั่งเบาะตอนหลัง ในรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) ปี 2560

มูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) [...]
speed-5550

การจัดทำคู่มือการกําหนดความเร็วจํากัดในเขตเมืองและเทศบาล

การจัดทําคู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดแนวทางการพิจารณาความเร็วจํากัดที่เหมาะสม สําหรับถนนและทางหลวงในเขตเมืองและเทศบาลในประเทศไทย และสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิง สําหรับการกําหนดความเร็วจํากัดเพื่อให้มีความสอดคล้องกันในแต่ละพื้นที่ คู่มือนี้เหมาะสําหรับใช้ใน การกําหนดความเร็วจํากัดสําหรับถนนในเขตเมืองและเขตเทศบาล ซึ่งไม่รวมการกําหนดความเร็ว จํากัดในบางกรณี เช่น บริเวณเขตโรงเรียน เขตก่อสร้างงานทาง ตลอดจนถนนที่ควบคุมทางเข้าออก อย่างสมบูรณ์ [...]