ปีที่โครงการแล้วเสร็จ: ปี 2016

helmet 58

อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

รายงานผลสำรวจ “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558” จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [...]
GEO-ITEMS

การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โดยหน่วยกู้ชีพ/ กู้ภัย

“ตำแหน่งของสถานที่เกิดอุบัติเหตุ” เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่สามารถระบุให้ทราบถึงจุดเสี่ยงหรือจุดอันตราย (Black Spot) หรือจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะหรือผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งในประเทศไทยมีฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเพียงสองแหล่งหลัก คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข [...]
Save the children

การสำรวจข้อมูลติดตามและประเมินผลโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน

องค์การอนามัยโลกระบุว่า ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ในแต่ละปีมีเด็กกว่า 2,600 คนเสียชีวิต หรือมากกว่า [...]