ปีที่โครงการแล้วเสร็จ: ปี 2016

helmet 58

อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

รายงานผลสำรวจ “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558” จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [...]
GEO-ITEMS

การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โดยหน่วยกู้ชีพ/ กู้ภัย

“ตำแหน่งของสถานที่เกิดอุบัติเหตุ” เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่สามารถระบุให้ทราบถึงจุดเสี่ยงหรือจุดอันตราย (Black Spot) หรือจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะหรือผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งในประเทศไทยมีฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเพียงสองแหล่งหลัก คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข [...]
Save the children

การสำรวจข้อมูลติดตามและประเมินผลโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน

องค์การอนามัยโลกระบุว่า ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ในแต่ละปีมีเด็กกว่า 2,600 คนเสียชีวิต หรือมากกว่า [...]
photo_2020-06-02_20-13-34

การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือขณะข้ามถนนของคนเดินเท้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พฤติกรรมการติดโทรศัพท์มือถือของผู้คนในปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาที่แพร่หลายอยู่ทั่วโลก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า ปัญหาการใช้โทรศัพท์ในที่สาธารณะกำลังเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคนจำนวนมากสนใจแต่โทรศัพท์ในมือของตนเองจนเกิดปัญหาต่อสังคม ความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่เกิดทางถนนที่เกี่ยวข้องกับคนข้ามถนนหรือคนเดินเท้านั้น มีความรุนแรงกว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากยานพาหนะด้วยกันเองมาก โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความประมาทของคนข้ามถนนหรือคนเดินเท้า เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่ได้มีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ที่ใช้โทรศัพท์ระหว่างข้ามถนนอย่างชัดเจน ทั้งยังไม่มีข้อพิสูจน์แน่ชัดว่าการใช้โทรศัพท์ขณะข้ามถนนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น [...]